Na začiatok...
 

 


Prezidentské posolstvá Jána K R Á L I K A,
primátora mesta Banská Bystrica,
kandidáta SDĽ na post prezidenta SR


"Konať ľudsky a odborne"


Viac súdržnosti do slovenskej spoločnosti
Aktívny prezident
Bližšie k občanovi
Dôstojný a vecný reprezentant štátnych záujmov
Nová právomoc prezidenta SR

 

 

Viac súdržnosti do slovenskej spoločnosti
Vytváranie konsenzu a spoločenskej solidarity na čo najširšom základe, pri všetkej rôznorodosti záujmov občanov, ale i jednotlivých regiónov Slovenskej republiky je jednou z prvoradých úloh prezidenta. Predpokladom vzniku celospoločenského konsenzu je vyváženosť rozloženia politických síl na slovenskej politickej scéne. Pre súčasnosť, ale i budúcnosť je nebezpečné, aby pravicovej vláde a pravicovému parlamentu slúžil pravicový prezident. 
Práve preto by bolo zmysluplné obsadiť post hlavy štátu ľavicovým politikom.   HORE
Aktívny prezident                           
Prezident SR nie je protiváhou voči výkonnej, či zákonodarnej moci. Hlava štátu má však legitímne právo využívať Ústavou SR garantovaný systém poistiek voči rozhodnutiam vlády SR, či Národnej rady SR. Prezident z hľadiska svojej pozície má právo, ale i povinnosť aktívne vstupovať do verejných diskusií o významných celospoločenských zmenách. Prezident by mal robiť proaktívnu politiku, okrem iného využívať možnosti účasti na kľúčových zasadaniach vlády. Principiálnou je pre mňa otázka zabezpečenia bezplatného prístupu ku vzdelávaniu vo všetkých stupňoch, ku kvalitnej a bezplatnej základnej zdravotnej starostlivosti.                                 HORE
Bližšie k občanovi
Živelné pohromy či prírodné katastrofy nevyspytateľným a častokrát tragickým spôsobom vstupujú do života našich spoluobčanov. Každý by mal mať istotu, že pri takýchto krízových situáciách mu v správny čas, solidárnym spôsobom pomôže spoločnosť. Zriadenie detašovaných pracovísk prezidenta SR v každom sídle samosprávneho kraja môže priblížiť hlavu štátu k občanovi a prehĺbiť jeho znalosť o problémoch života občanov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Zriadenie detašovaných pracovísk by sa malo udiať formou reštrukturalizácie centrálnej kancelárie prezidenta SR. Zároveň dávam verejný záväzok, že ako prezident budem jeden deň v týždni tráviť v regióne Slovenska.                                                                                     HORE
Dôstojný a vecný reprezentant štátnych záujmov
Dôstojná a vecná reprezentácia štátnych záujmov Slovenskej republiky v európskom, ale aj celosvetovom meradle je významným poslaním prezidenta vo vzťahu k zahraničiu. Prezident musí dodávať občanom vieru v ich vlastné sily a schopnosti, ale musí taktiež udržiavať v ich vedomí hrdosť na príslušnosť ku kultúrnemu a štátnemu celku, z ktorého pochádzajú.                                                                        HORE
Nová právomoc prezidenta SR
Moc v každom demokratickom a právnom štáte pochádza od občanov. Vzhľadom na to, že prezident SR je priamo volený občanmi, mal by mať právomoc vyhlásiť všeľudové hlasovanie k závažným spoločenským otázkam nielen na základe návrhu Národnej rady SR alebo petície, ale aj z vlastného rozhodnutia (iniciatívy). Zároveň by sa ústava mala zmeniť tak, aby boli výsledky referenda pre parlament a vládu záväzné. Za tým účelom by mal mať prezident právo rozpustiť parlament a odvolať vládu, ak nebude rozhodnutie občanov prijaté v referende akceptovať. Len tak sa môže stať priamo volený prezident skutočným zástancom občanov a reálnou protiváhou rozmáhajúcej sa moci politických strán a hnutí v našom štáte.